torsdag 17 januari 2013

Religiöst uppvaknande


Jag sitter och läser ur profeten Jeremias bok (Gamla Testamentet i Bibeln) och kommer till slutet av det femtonde kapitlet (Jeremia 15: 19-21). (Alla Bibelställen jag kommer att citera är hämtade ur Svenska Folkbibelns översättning).

19. Därför säger Herren så: Om du vänder om, skall jag låta dig komma tillbaka och du skall få tjäna mig. Om du skiljer det äkta från det oäkta skall du få vara min mun. Detta folk skall då vända tillbaka till dig, men du skall inte vända tillbaka till dem.
20. Jag skall göra dig till en fast kopparmur mot detta folk, så att de inte kan besegra dig om de vill strida mot dig. Ty jag är med dig för att hjälpa dig, och för att rädda dig säger Herren.
21. Jag skall rädda dig ut ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand.

Nu är jag mycket väl medveten om att detta är ett ord som är riktat direkt till och om profeten Jeremia, men det går också att införliva i ett vidare perspektiv och det är med detta i åtanke jag kommer att försöka utveckla mina tankar här och nu. Jag kommer inte att genomföra en djuplodande analys utan kommer att kortfattat att gå igenom vissa punkter. Det är ju inte en doktorsavhandling jag ägnar mig åt just nu där den teologiska analysen och djupsinnigheten skall bedömas.

Vi ser ofta program på TV och eller i nyhetsreportage bilder eller filmer på (ultra)ortodoxa judar lätt urskiljbara med sina hattar, mörka kostymer (rockar) och med sina väl synliga kindlockar. Ofta stör vi oss på dessa. Jag menar inget ont med detta, men uppväxt i en familj där man hälsar på människor genom att ta i hand oavsett kön. Uppväxt i ett land och en miljö där män och kvinnor talar med varandra utan att behöva be än den ene, än den andre om lov så reagerar man när vanor och tradition är det motsatta bland dessa. Nu kan du och jag tycka att det är en överdriven tolkning av regler vi inte hittar i Bibeln utan i andra traditioner bland (av) ortodoxa judar. Men, men…

Att stå vid sidan om dels som icke-jude och i egenskap av kristen (läs: Bibeltroende i den meningen att jag läser HELA Bibeln och dessutom tror att allt är Guds ord eller inspirerat av Gud till människan/mänskligheten) kan leda till att man höjer på ögonbrynen och undrar varför allt fler judar världen över blir allt mer religiösa/ortodoxa? Jag tror vi hittar lite av svaret i det Bibelställe jag inleder detta inlägget med.

 Men först måste jag peka på det som Bibeln (Jesus) kallar för - tidstecken.

Politiska omvälvningar. Människor som flyr för krig, naturkatastrofer, svält och av andra anledningar. Antalet jordbävningar och andra naturkatastrofer ökar i antal, frekvens och styrka/storlek. Människors livsstil samt utsvävande sexualitet. Inbördeskrig, krig mellan stater samt krig mellan stater och terroristorganisationer ökar i antal och intensitet tycks det. Detta är exempel på tecken i tiden att Jesu återkomst och eller Messias ankomst (lite olika hur man är van att uttrycka sig) ligger nära i tiden. Det blir allt svårare som läsare av Bibeln att bortförklara Jesu snara återkomst.

De allt fler judar som tar sin religiösa och traditionella bakgrund (ursprung) på allvar är ytterligare ett tecken på detta. Messias kommer snart.

Summan av (något förenklat) vers 19 är att judarna skall komma att vända tillbaka till Gud och samtidigt avskilja sig bort från andra religioner (inklusive sekularisering) eller levnadssätt som är utbredda bland andra människor, folk och traditioner. Man skall komma att välja att återvända till sitt ursprung. Man återvänder helt enkelt till det som står (exempelvis) i Femte Mosebokens 26:e kapitel och vers 18: du (judarna) skall vara hans egendomsfolk - - - hålla alla hans bud. Vidare kan vi sedan läsa i det som ofta kallas ”lagens välsignelse” dvs.  kapitel 28 och vers 1: Om du lyssnar till Herren, din Guds, röst, genom att noggrant följa alla hans bud som jag idag ger dig, så skall Herren, din Gud upphöja dig

Genomgående i det vi kallar Gamla Testamentet så återkommer det både löften och profetiska tilltal som är direkt knutet till judarnas upprättelse, återvändande till och återupprättandet av landet Israel, rätten till landet Israel och hur en framtida ättling till kung David skall regera inte bara landet utan faktiskt hela världen i förlängningen. Den ättlingen tror jag (vi kristna) är Jesus Messias, eller Kristus som vi (kristna) oftare säger. Ordet och namnet Messias är hämtat från hebreiskan och Kristus från grekiskan på vilket Nya Testamentet är författat.

Jag ser därför denna ortodoxa väckelse eller uppvaknande inte längre som ett hot även om jag som utomstående (icke-jude) kan uppleva det som främmande. Att något upplevs som främmande behöver inte betyda att det upplevas som skrämmande.

Bibeln är klar på punkten att vid tiden för Jesu återkomst och eller Messias ankomst att i stort sett alla länder, religioner och folkslag skall komma att resa sig (gå i krig) mot Israel. Både som nation (land) och som folk. Men som jag citerade ur Jeremiaboken: Jag skall rädda dig ut ur de ondas våld och befria dig ur våldsmännens hand. MEN det kräver ju något av judarna i de föregående verserna som jag citerade i min inledning. Omvändelse och helgelse brukar man inom den kristna traditionen benämna detta. Judarna omvänder sig (blir allt mer ortodoxa, religiösa) samt skiljer mellan genuin och djupgående trosutövning å ena sidan samt en allt mer sekulariserad och liberal livsfilosofi å andra sidan.

När nu judarna allt mer omvänder sig till sig ursprung (religiösa) då kommer också det löfte som gavs till israels folk genom Moses i Andra Moseboken kapitel 23 och vers 22 allt mer att gå i uppfyllelse: Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt vad jag säger, skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. (Bibel 2000 använder ordet motståndare istället för ovän).

Min uppfattning är (jag tror att det finns ganska många genuina Bibelläsare som håller med om detta) att det inte är en slump/tillfällighet att det moderna Israel så framgångsrikt har lyckats överleva alla de krig man tvingats in i. Inte heller är det en slump/tillfällighet att så få judar (och andra) i Israel som dör eller skadas som det med facit i hand visat sig. Man har En Gud som strider för sin sak och som försvarar både landet som sådant och dess invånare.

Lite längre fram i Jeremia bok läser jag något som i min Bibel rubriceras: Sabbatsbudet. (Jeremia kapitel 17 verserna 19-27). Där läser vi hur Gud skall upprätta Davids Konungadöme igen och dessutom så sägs det här att Jerusalem skall för alltid vara/bli bebott. När eller varför? När judarna håller sabbatsbudet. En av de saker som en allt mer ökad religiös medvetenhet medför är helgandet (respekten för betydelsen) av sabbaten. Man arbetar inte, man kör inte bil, affärer är stängda osv. Här hittar vi också en inneboende kraft, ett löfte från Gud själv om att folket, landet och Jerusalem skall återupprättas. Som boende i Sverige kan man tycka att det är överdrivet eller löjligt. Vi har vant oss att allt skall vara öppet och tillgängligt sju dagar i veckan. Men vi kan också se (om vi vågar och vill) konsekvenserna av detta i form av utbrändhet, arbetslöshet, utanförskap, ensamhet, missbruk, fattigdom osv. Det är en konsekvens av vårt ”alltid öppet/tillgänglig” som vi alltför ofta förnekar. Så enkelt kan det inte vara eller så får det inte vara ropar vi för det svaret är inte politiskt korrekt. Nej, men det är Bibliskt korrekt.

Nu är inte allt frid och fröjd i Israel bara för att människor i allt större utsträckning söker sina rötter/traditioner som pekar samstämt mot Gud och hans existens. Det är fortfarande en väg att vandra till full upprättelse för Jerusalem och Israel som land och folk. Men vi ser (om vi vill) att upprättelsen allt mer börjar ta form och fart. Jag tar upp några exempel nedan.

Israeliska bedömningar av tillväxten det närmaste året (åren) är trots att den skrivits ner betydligt positivare än i exempelvis EU och Sverige.

Turistnäringen är idag mindre känslig för terrorism och krigshot och eller situationer än den var för tjugo eller trettio år sedan. Den är fortfarande en mycket viktig inkomstkälla, men inte den enda.

Exporten som förr var baserad på apelsiner var liten och säsongsbetonad. Idag exporterar Israel allt från frukt, bär, blommor, mode, teknik, medicin, kunskap osv.

Israel har nyligen upptäckt ett flertal stora gasfält utanför landets kust som kommer att göra landet allt mindre beroende av import av energi och drivmedel. Det kommer med all sannolikhet att också leda till att man börjar eller kan exportera gas till andra länder (förfrågningar från och förhandlingar med andra länder pågår).

På sikt ger detta sammantaget att Israel och dess befolkning kommer att få det allt bättre. Gud säger gång på gång i sitt ord (profetiskt) att Israel kommer att upprättas på alla plan och områden i livet. Även profeten Jesaja talar om denna närmast explosionsartade ekonomiska expansionen som Israel allt mer verkar vara i. Man talar ibland i termer som ”undret vid Medelhavet”. Jag citerar ur Jesaja kapitel 60 och (delar av) verserna 5, 9: Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig. (9) De för med sig silver och guld åt Herrens, din Guds, namn, åt Israels Helige, ty han skall förhärliga dig. Observera att detta endast är ett litet axplock av alla de löften som landet och folket Israel fått av Gud gällande sin upprättelse inför Messias ankomst (återkomst).

Så även om jag lyfter på ögonbrynen när jag träffar på allt mer  ortodoxa judar som utmärker sig genom klädsel och beteende som kommer jag också att glädja mig över detta och med dessa. Jag vet att vissa kristna blir bekymrade eftersom de vill (oftast av gott hjärta) att judarna skall upptäcka Jesus som Messias. Men var bara lugn. "Täckelset" som förhindrar det kommer att ryckas bort och de kommer att se sin Messias när han kommer.

Hälsningar Gideon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar